SKINFILLER CLINIC

De cosmetische kliniek in Rotterdam met persoonlijke aandacht voor jou.

Bij Skinfillerclinic accentueren we je natuurlijke schoonheid met cosmetische behandelingen als fillers, botox, vetoplossende injectables, laserontharing, skinboosters en hairboosters. Wij vinden het belangrijk dat zelfverzekerdheid en cosmetische behandelingen van hoge kwaliteit voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom kun je kiezen uit hoogwaardige treatments in verschillende prijsklassen.

ALGEMENE VOORWAARDEN SKINFILLERCLINIC ROTTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN SKINFILLERCLINIC ROTTERDAM

Skinfillerclinic Rotterdam is een eenmanszaak gevestigd in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 608 39 84 en gedreven door Raisa Caldera.

Wij werken met algemene voorwaarden en eventueel met een behandelovereenkomst. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, aanbiedingen, diensten, producten en materialen van Skinfillerclinic Rotterdam en op alle daaraan verbonden (para)medici, (medisch-)cosmetische consulenten en assistenten. Ook als er een specifieke overeenkomst met jou wordt gesloten (zoals een behandelovereenkomst), zullen deze algemene voorwaarden daar integraal onderdeel vanuit maken. Je kunt alleen van deze voorwaarden afwijken, als wij dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Hieronder worden eerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden diensten worden geleverd.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Zijn er bepalingen of onderdelen onduidelijk, neem dan gerust contact op via skinfillerclinic@gmail.com

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
 2. Aanbieding: de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 3. Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 4. Behandelovereenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij wij ons als hulpverlener tegenover jou als de opdrachtgever verbinden tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op jou als patiënt. Het is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Het houdt altijd een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.
 5. Diensten: alle door Skinfillerclinic te leveren of uit te voeren diensten, behandelingen, behandelmethoden, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen. Waaronder, maar niet beperkt tot het zetten van vetoplossende injecties, fillers, mesohairtherapie, haarlaserverwijdering en skinboosters.
 6. Jij: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van jou een onderzoek en/of behandeling wordt verricht.
 7. Producten: gebruikte en geleverde producten van Skinfillerclinic Rotterdam.
 8. Wij of Ons: Skinfillerclinic Rotterdam te Rotterdam en/of de daarbij werkzame (para)medici, medisch-cosmetische consulenten en assistenten, rechtspersoon of de natuurlijke persoon die als van toepassing op de overeenkomst, in de uitoefening van een (para)medisch beroep of bedrijf een behandelingsovereenkomst sluit met jou als opdrachtgever.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Voor de uitvoering van een goede dienstverlening kunnen wij derden betrekken, die wij vervolgens selecteren en contracteren, als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Jouw voorafgaande toestemming is hier niet voor nodig. Uiteraard zijn deze voorwaarden dan ook van toepassing.
 2. Als een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen overleggen om voor die bepalingen nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze voorwaarden, dan vindt uitleg plaats naar “de geest” daarvan. Hetzelfde geldt bij een situatie die niet in deze voorwaarden is geregeld.
 4. Deze voorwaarden mogen altijd worden gewijzigd. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies: van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 6. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met bepaalde (kortings)programma’s of acties.

 

Artikel 3. Voorafgaande toestemming

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandeling is altijd jouw toestemming vereist.
 2. Die toestemming leggen wij schriftelijk vast. Zo weten we allebei voor welke verrichtingen je toestemming hebt gegeven. Op jouw verzoek ontvang je daarvan een kopie.
 3. Als uitgangspunt geldt voor alle behandelingen die bij Skinfillerclinic Rotterdam zijn uitgevoerd, dat een persoon 18 jaar of ouder is. Alleen na overleg tussen alle partijen kan hiervan afgeweken worden. Bij personen van 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar, is naast de eigen toestemming ook de toestemming vereist van de ouders of voogd die het gezag uitoefenen. Wij houden het recht de persoon door te verwijzen naar een andere behandelaar.

 

Artikel 4. De behandelovereenkomst

 1. De behandelovereenkomst komt tot stand als jij de opdracht verstrekt tot het verrichten van (bepaalde) cosmetische (be)handelingen, waarvoor de behandelovereenkomst is vereist.
 2. Voor het ondergaan van de behandeling althans voor het aangaan van de behandelovereenkomst ben je altijd 18 jaar of ouder.
 3. Jij bent aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door jou aangegane behandelovereenkomst althans die berusten op jou voor het aangaan van de behandeling.
 4. Vóór het sluiten van de behandelovereenkomst, althans voor het aangaan van de behandeling, wordt jij mondeling en eventueel schriftelijk geïnformeerd over:
 5. de procedure;
 6. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
 7. alternatieven;
 8. de prijs, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;
 9. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
 10. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
 11. de te nemen acties na het sluiten van de overeenkomst;
 12. als van toepassing: wie feitelijk de behandeling zal uitvoeren of bij de uitvoering is betrokken;
 13. de informatie/instructies voor die je dient te volgen voorafgaand aan de behandeling;
 14. de instructies voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij je contact moet opnemen en gegevens over degene met wie je contact moet opnemen;
 15. onze bereikbaarheid als er complicaties optreden buiten werktijden;
 16. deze voorwaarden, die vóór de aanvang van de eerste behandeling ter hand worden gesteld.

 

Artikel 5. Verplichtingen van Skinfillerclinic Rotterdam

 1. Wij nemen bij onze werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht. Wij handelen daarbij altijd in overeenstemming met de op ons rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor ons geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 2. Wij maken bij onze werkzaamheden gebruik van middelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
 3. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, maken wij aantekening van de gegevens over jouw gezondheid en de uitgevoerde verrichtingen. Hoe wij verder omgaan met jouw gegevens valt te lezen in artikel 15 van deze voorwaarden en in ons privacybeleid op de website of op te vragen bij ons.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wij voeren de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, conform de eisen die aan ons worden gesteld.
 2. Jij zorgt dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Hieronder valt in ieder geval een geldig legitimatiebewijs en jouw medische geschiedenis, voor zover relevant voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Als voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven jou in rekening te brengen.
 4. Als overeenkomst voor jou de verplichting bevat om bepaalde gegevens te leveren, zullen wij deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Wij zullen dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nooit geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure. De gegevens mogen noch geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook mogen vermenigvuldigd.
 5. Als door omstandigheden die niet aan ons toerekenbaar zijn een geplande opdracht niet kan worden uitgevoerd en dat komt niet door ons, dan ben jij de daaraan verbonden kosten toch aan ons verschuldigd.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Als blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij optijd en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
 2. Als wij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Wij zullen jou zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.
 3. Als de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zullen wij jou hierover optijd inlichten.
 4. Wij mogen de overeenkomst wijzigen conform wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.
 5. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van jou.

 

Artikel 8. Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang jij in gebreke bent met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, en/of zolang de wij door overmacht verhinderd zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat jij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen wij de overeengekomen dienst moet hebben verricht, zal als er uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 3. Wij mogen nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden als:
  1. Jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat jij de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. jij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent zekerheid te stellen voor voldoening van je verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.
 4. Ook mogen wij de overeenkomst (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Als wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit wet en overeenkomst.
 6. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen mag zonder vooraf verleende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.
 2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door ons en kan worden verzocht via skinfillerclinicrotterdam@gmail.com

 

Artikel 10. Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

 1. De tarieven voor de dienstverlening worden aan jou bekend gemaakt via de website of met een mondelinge of schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook als dat is door voorzienbare omstandigheden – mogen wij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze. Wij bevestigen dit onverwijld met een schriftelijke mededeling aan jou, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.
 4. Bij discrepanties tussen prijzen op de prijslijst en prijzen gevonden op de website geldt de prijslijst.

 

Artikel 11. Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: bij alle behandelingen moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Het staat ons vrij om een andere manier van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Betaling van overige facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ons aan te geven wijze. Door het enkele feit jij op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking hebt gekregen over het volledige bedrag van de factuur, ben jij zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling in verzuim.
 3. Als je in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dien je de gemaakte kosten zelf te declareren.
 4. Bij niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook in geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van jou.
 5. Als je niet aan je verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, ben je zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. Je kunt geen beroep doen op verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin je met de betaling van de factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in gebreke bent tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken in het kader van de incasso van een vordering op jou, voortvloeiend uit niet-nakoming van jouw verplichtingen, zijn voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-. Het staat ons vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. Je mag de betaling niet opschorten.
 7. Als je een bezwaar hebt tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, ben je verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan ons bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zullen wij onverwijld een creditering doen plaatsvinden.
 8. Jij blijft altijd (hoofdelijk) aansprakelijk voor nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 9. Betalingen door of vanwege jou, strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door jou verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door jou verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van jou.
 10. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 12. Annuleringen

 1. Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door jou of een no-show, worden geheel in rekening worden gebracht.
 2. Behoudens tegenbewijs strekt onze administratie tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Wij hebben ten aanzien van jou een inspannigsverbintenis en geen resultaatsverplichting.
 2. In goed overleg met jou, zullen wij ons tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.
 3. Als wij al aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur.
 4. Wij zijn slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, die rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat wij uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade jegens derden.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade.
 8. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door ons verstrekte informatie, tenzij anders bij Wet bepaald. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer.
 9. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de overeenkomst.
 10. Op locatie van de Skinfillerclinic worden alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van jouw eigendommen te voorkomen, maar je dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing te voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van jouw (achtergelaten) eigendommen.
 11. Recht op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verloopt na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

  

Artikel 14. Overmacht

 1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting richting jou, als wij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. In zo’n geval zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 2. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kan uitoefenen en waardoor wij niet in staat zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.
 3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, mogen wij de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de ander.

 

Artikel 15. Persoonlijke gegevens en geheimhouding

 1. Persoonsgegevens verwerken wij slechts als dit noodzakelijk is en conform de AVG.
 2. Zonder jouw expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming wordt geen persoonlijke en medische informatie verstrekt aan iemand anders dan jij zelf.
 3. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Als wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 5. Wij richten eventueel een dossier in met betrekking tot jouw behandeling.
 6. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, maken wij aantekening van de gegevens over jouw gezondheid en de uitgevoerde verrichtingen.
 7. Op jouw verzoek verstrekken wij altijd zo spoedig mogelijk inzage en/of een afschrift van jouw dossier.
 8. Wij vernietigen de door ons bewaarde stukken binnen drie maanden nadat jij daarom hebt gevraagd. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan jijzelf en als bij Wet bepaald is dat vernietiging niet is toegestaan.
 9. Hoe wij verder omgaan met jouw gegevens valt te lezen in ons privacybeleid op de website of op te vragen bij ons.

 

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Wij beschikken over een klachtenprocedure en behandelen de klacht conform de klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend nadat je het hebt geconstateerd.
 3. Ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil, vatbaar voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17. Geschilbeslechting & toepasselijk recht

 1. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie conform de WKKGZ of aan de rechter.
 2. Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG: http://www.nvcg.nl) of bij het landelijk meldpunt voor de zorg (http://www.landelijkmeldpuntzorg.nl).
 3. Een geschil zal binnen drie maanden na het ontstaan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter van de Rechtbank Rotterdam.
 5. Wij doen pas een beroep op de rechter als wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg op te lossen.
 6. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

. 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig op overeenkomsten aangegaan vanaf 30 juni 2022